Paws from Russia, Moskou | Dennis +31 6 12802090
Cora +31 6 22830339

voorwaarden:

  1. De bemiddeling van voornoemde hond, geldt voor onbepaalde tijd

  2. De houder van voornoemde hond heeft de verplichting om op eigen kosten en duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, de hond en/of kat te verzorgen. Met verzorging bedoelen wij het zorgdragen voor het geestelijk- en lichamelijke welzijn van de hond. Onder goede verzorging vallen tenminste: voldoende vrijheid om te bewegen, goede voeding, goede huisvesting en medische zorg.

  3. De houder van voornoemde hond, ontslaat stichting Paws from Russia, van alle verantwoordelijkheden en verklaart zich vanaf heden, volledig aansprakelijk voor voornoemde hond en alle kosten en schade die deze met meebrengt.

  4. De aansprakelijkheid van stichting Paws from Russia voor eventuele gebreken waarvan het bestaan blijkt na het sluiten van de overeenkomst, doch welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al bestaan moeten hebben, is beperkt en zal in overleg met de houder afgesproken worden.

  5. Indien voornoemde hond op het moment van bemiddeling nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, is de houder van voornoemde hond, hiertoe verplicht. Dit op acceptabele leeftijd van de voornoemde hond, tussen het eerste en het tweede levensjaar. Tevens dient dit gemeld te worden bij stichting Paws from Russia via info@pawsfromrussia.nl (wanneer, welke dierenarts).

  6. Als de houder afstand wenst te doen van de hond dient deze ter herplaatsing aangeboden te worden stichting Paws from Russia. De houder van voornoemde hond dient rekening te houden met een mogelijke wachttijd toe een geschikte plaats vrij komt bij een opvanggezing of gastoude. De houder kan stichiting Paws from Russia niet verplichten de hond eerder terug te nemen en mag gedurende deze tijd de hond niet uit huis plaatsen. Het is daarom belangrijk dat u tijdig aangeeft dat u met problemen kampt die er mogelijk toe kunnen leiden dat u afstand wil doen van het dier.

A. De houder van voornoemde hond, dient het vervoer (of de kosten hiervan) naar het opvangadres zelf te regelen. Dit zonder enige kosten voor stichting Paws                 from Russia.
B. De “onkostenbijdrage” (bijdrage voor de gemaakte kosten voornoemde hond) wordt niet gerestitueerd bij herplaatsing.
C. Stichting Paws from Russia berekend geen afstandskosten op moment van afstand van voornoemde hond.

7. De houder dient de chip van de hond te registreren bij een erkende organisatie (bijvoorbeeld: www.ndg.nl of www.backhomeclub.nl) op zijn/haar naam, zolang hij         /zij de hoofdverzorger is van voornoemde hond. Dit i.v.m. de wettelijke verplichting tot registratie.


A. Bewijs van de registratie dient gemaild te worden naar info@pawsfromrussia.nl met vermelding van de databank waar de voornoemde hond door u is                 geregistreerd.

8. De houder van voornoemde hond verklaart bekend te zijn met de voorwaarden en procedure voor plaatsing zoals deze vermeld staan op de website (          http://www.pawsfromrussia.nl ) van stichting Paws from Russia

9. De “onkostenbijdrage” is een bijdrage voor de gemaakte kosten (medische zorg- en controle, verplichte vaccinaties , de chip en het transport) voor voornoemde         hond

A.Het door de houder te betalen bedrag is een bijdrage in de “onkostenbijdrage” die gemaakt worden om het dier naar Nederland te vervoeren. Het bedrag is                 derhalve geen betaling van een koopsom voor een dier. Paws from Russia is in geen enkel geval verplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van deze bijdrage.

B. De “onkostenbijdrage”, voor voornoemde hond, wordt per bank voldaan op het moment dat de datum van transport bekend is.

Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de plaatsingovereenkomst.